Analyser

Her på siden kan du finde en række analyser, rapporter og undersøgelser der er udarbejdet af Uddannelseslaboratoriet.

 

Antropologiske frafalds- og fastholdelsesanalyser

Det overordnede formål med de fire rapporter er, gennem antropologisk metode og analyse, at skabe ny viden om frafald henholdsvis fastholdelse af elever og studerende på erhvervs- og erhvervsakademiuddannelser. Endvidere er det Uddannelseslaboratoriets hensigt at undersøgelserne kan danne basis for udarbejdelse af nye metoder til indsamling af viden, der kan bidrage til arbejdet med udvikling og sikring af kvalitet i undervisningen og på sigt øge antallet af elever og studerende, der gennemfører en erhvervs- eller erhvervsakademiuddannelse.

 

Education on demand – Inspirationsnotat om arbejde med brugeranalyser

Marts 2015

Inspirationsnotatet beskriver nogle af resultaterne fra programmet “Education on Demand’. Programmet har haft fokus på udfordringer og forandringsbehov i uddannelsesinstitutioner og -systemet. Herunder har det beskæftiget sig særligt med de to tematiske spor:

  1. Samarbejde mellem aftagere og uddannelsesinstitutioner om formulering af hvilke kompetencer der er brug for at vores uddannelser uddanner til
  2. Fleksibiliteten og gennemsigtigheden af de uddannelsesveje, der er etableret i uddannelsessystemet.

I notatet beskrives desuden konceptet for udarbejdelse af lokale brugeranalyser samt selve konceptet for lokale brugeranalyser, der kan anvendes til at afdække udfordringer og forandringsbehov på institutionsniveau og systemniveau.

 

For yderligere interesse i Education on demand, læs rapporten Education on demand – Om inddragelse af aftagere i uddannelsessammenhæng her.

 

Education on demand – Inddragelse af aftagere i uddannelsessammenhæng

Februar 2015
I dette notat stilles der skarpt på fem uddannelsesinstitutioners erfaring med at inddrage aftagere i udviklingen af uddannelsestilbud. Uddannelsesinstitutionerne er hver især repræsenteret ved en case, der illustrerer hvordan de har inddraget aftagere i udviklingen af en enkelt af deres uddannelser. Det har været ambitionen at præsentere fem forskellige cases, som giver fem forskellige bud på måder at arbejde med – og inddrage – aftagere. Tilsammen giver de fem cases således inspiration til hvordan man kan gribe aftagerinddragelsen an når uddannelser udvikles, tones og gennemføres. De fem uddannelsesinstitutioner er: CPH West, Metropol, KEA, TEC og DTU Diplom.

 

Teamarbejde blandt lærere og undervisere – En baseline-analyse

Oktober 2013

Baseline-analaysen afdækker, hvordan team fungerer på de uddannelsesinstitutioner, der deltager i Uddannelseslaboratoriet, og hvor de centrale udfordringer er. Analysen har fokus på beskrivelse af praksis, som den ser ud i dag, og de oplevede gevinster og udfordringer ved teamarbejdet. Formålet med baseline-analysen er at inspirere til kommende uddannelseseksperimenter om teamsamarbejde.

 

Realkompetencevurdering – En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet

August 2013
Baselineanalysen afdækker, hvordan realkompetencevurdering anvendes på de uddannelsesinstitutioner, der deltager i Uddannelseslaboratoriet. Analysen fremstiller resultater fra en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført, samt baggrundsviden om formål og formelle rammer for realkompetencevurdering.

Realkompetencevurdering (RKV) er et væsentligt element i at skabe et fleksibelt og sammenhængende uddannelsessystem, samt en vurdering af en ansøgers faglige og sociale kompetencer opnået enten i arbejdsliv eller fritidsliv. En RKV er en indgang til uddannelsessystemet, der skal sikre mere fleksible uddannelsesforløb for flere personer.