Partnere

Partnerne der har deltaget i Uddannelseslaboratoriet er uddannelsesinstitutioner og vidensinstitutioner i Region Hovedstaden. Med denne brede kreds af partnere har Uddannelseslaboratoriet sikret sig viden til at skabe kvalitet i uddannelseseksperimenterne og sikre, at ny viden, den eksperimenterende metode og et systematisk eksperimenterende samarbejde forankres.

 

Partnerne har bidraget til Uddannelseslaboratoriet på forskellige måder:

Nogle har etableret et uddannelseslaboratorium på egen institution, hvor de gennemfører uddannelseseksperimenter. De har også indarbejdet den eksperimenterende tænkning i deres vision og strategi. Andre – f.eks. vidensinstitutioner – har bidraget til Uddannelseslaboratoriet med viden, forskning og evaluering.

 

Uddannelseslaboratoriets partnere er:

 

 

TEC, Technical Education Copenhagen

Technical Education Copenhagen udbyder syv forskellige indgange til erhvervsuddannelser med over 30 hovedforløb, tre HTX gymnasier og en mangfoldighed af voksen- og efteruddannelse.

 

TEC arbejder for, at fremtidens håndværkere og tekniske studenter bliver dygtige til deres fag og kan deltage i udviklingen af et demokratisk samfund. TEC arbejder målrettet med fortsat kvalitetsudvikling af sine uddannelser og øvrige ydelser. TEC har et særligt fokus på at tiltrække og fastholde elever bl.a. ved løbende udvikling af skolekulturen og etablering af partnerskaber med virksomheder. TEC er samtidig centralt placeret i nationale og internationale netværk samt indgår i særlige partnerskaber, der kan have særlig betydning for implementeringen af Uddannelseslaboratoriet.

 

Uddannelseslaboratoriet vil på TEC blive brugt som et erhvervspædagogisk og strategisk projekt, hvor skolen gennem programmerne skal kunne bruge den eksperimenterende tilgang til at kunne udfordre måden, man driver en moderne erhvervsuddannelsesinstitution på. TEC vil bruge den eksperimenterende tilgang til at få opbygget nye ledelsesmæssige kompetencer og udvikle pædagogiske miljøer i innovation.

 

TEC er tilsagnsmodtager  og etablerer eget uddannelseslaboratorium.

 

www.tec.dk

 

 

Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol udbyder en række akademi- og professionsbacheloruddannelse samt diplomuddannelser primært målrettet velfærdssamfundet.

 

Metropol har en mission om at skabe viden, der virker og en vision om at skabe viden, der udfordrer. Metropol skaber praksisnær viden og uddannelser, der udvikler velfærd for mennesker og samfund samt udfordrer opgaveløsningen i velfærdssamfundet. Metropol udvikler professionelle medarbejdere og ledere på private og offentlige velfærdsområder, ligesom Metropol understøtter og fornyer velfærdssamfundets kerneydelser.

 

I forhold til Uddannelseslaboratoriet bidrager Metropol med værdier, viden og erfaringer fra forskellige traditioner inden for uddannelsestilrettelæggelse, uddannelsesudvikling og -forskning.
Metropol er samtidig centralt placeret i nationale og internationale netværk og indgår i forskellige typer af partnerskaber blandt andet med universiteter og aftagere, der kan have særlig betydning for implementeringen af Uddannelseslaboratoriet.

 

Metropol etablerer eget uddannelseslaboratorium.

 

www.phmetropol.dk

 

 

KEA, Københavns Erhvervsakademi

Københavns Erhvervsakademi udbyder praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau.

 

Visionen for KEA er at fungere som videnskatalysator, der omsætter den nyeste forskning til viden, der virker i praksis.

 

Specielt i forhold til Uddannelseslaboratoriet bidrager KEA med analytisk og handlekraftig proaktivitet i forhold til fremtidens behov, fokus på kvalitet samt viden om design, medier, bæredygtighed, materialeteknologi og produktion. KEA har erfaring med løsninger for erhvervslivet inden for de digitale medier, design, og byggeri. KEA er samtidig centralt placeret i nationale og internationale netværk samt indgår i særlige partnerskaber, der kan have særlig betydning for implementeringen af Uddannelseslaboratoriet.

 

KEA etablerer eget uddannelseslaboratorium.

 

www.kea.dk

 

 

CPH WEST, Uddannelsescenter København Vest

Uddannelsescenter København Vest udbyder erhvervsuddannelser inden for indgangene Strøm, styring og IT, Produktion og udvikling, Krop og stil, Sundhed, omsorg og pædagogik samt inden for det merkantile område.

 

Visionen for CPH WEST er gennem en satsning på undervisningens kvalitet og medarbejderne at kunne bidrage til samfundets forventninger til en erhvervsskole. CPH WEST skal være kendt for en høj faglig profil og som samarbejdspartner for virksomheder.

 

I forhold til Uddannelseslaboratoriet bidrager CPH WEST med en mentalitet, hvor alle yder deres yderste, omfattende viden om samarbejde med virksomheder under udvikling af nye uddannelser og erfaringer fra en lang række udviklingsprojekter, herunder pædagogisk udvikling og ledelsesudvikling.CPH WEST etablerer eget uddannelseslaboratorium.

 

www.cphwest.dk

 

 

KTS, Københavns Tekniske Skole

Københavns Tekniske Skole tilbyder undervisning på 9 adresser i Storkøbenhavn. KTS udbyder fem EUD-grundforløb, som retter sig mod 32 hovedforløb, hvor skolen udbyder de 24. Desuden udbyder skolen htx-teknisk gymnasium. Udover de ordinære uddannelser har skolen mere end 275 forskellige efteruddannelseskurser inden for 29 brancheområder. Derfor repræsenterer erhvervsuddannelser med betydelig faglig og branchemæssig bredde.

 

I Uddannelseslaboratoriet bidrager KTS med stor erfaring i tværgående og synergiskabende uddannelseseksperimenter og udviklingsarbejde. Både hvad angår kontakter til virksomheder, organisationsformer og kompetenceudvikling. KTS etablerer eget uddannelseslaboratorium.

 

www.kts.dk

 

 

DTU Diplom, Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet udbyder bl.a. diplomingeniøruddannelser inden for it, elektronik, stærkstrøm, bygning, maskin, bæredygtig energi, produktion, eksport, sundhedsteknologi og proces & innovation.

 

DTU arbejder målrettet med behovsdrevne innovationsaktiviteter og dermed på at være med til at styrke innovationskapaciteten i Danmark. DTU udbyder også efter- og videreuddannelser på diplomområdet inden for teknologi og ledelse, som løbende udvikles i takt med forandringer og erhvervslivets efterspørgsel.

 

DTU’s vision er at uddanne dimittender, som er udviklings- og innovationsorienterede baseret på en iværksætterpræget og praksisnær uddannelse, der bidrager til at løfte kvaliteten af arbejdsstyrken i erhvervslivet. DTU´s færdiguddannede ingeniører er i stand til at formidle og påvirke den anvendte ingeniørvidenskabs samfundsmæssige rolle og til at opfylde en betydningsfuld del af samfundets behov for anvendt ingeniørvidenskab. DTU`s vision er endvidere at være en attraktiv innovationspartner for små og mellemstore virksomheder.

 

DTU deltager i Uddannelseslaboratoriet, bl.a. med udgangspunkt i DTU´s vision om at være en attraktiv innovationspartner for små og mellemstore virksomheder, hvilket kræver en organisatorisk omstilling, hvor der er fokus på en anden type kontakt til virksomhederne, en kontakt som er mere strategisk end uddannelsesbåret. DTU deltager endvidere i uddannelseseksperimenter med fokus på at målrette uddannelserne mod aftagernes og omverdenens behov, samt oversætte disse behov til praksis og dermed udvikle uddannelserne.

 

DTU etablerer eget uddannelseslaboratorium

 

www.dtu.dk

 

 

SOSU C, Social- og Sundhedsuddannelses Centret

Social- og Sundhedsuddannelses Centret er en af landets større udbydere af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. SOSU C udbyder hovedforløbene inden for den erhvervsfaglige fællesindgang Sundhed, omsorg og pædagogik: Social- og sundhedsuddannelsen, Pædagogisk Assistent (PAU), Grundforløbspakker.

 

SOSU C er en anerkendt aktør og partner i udviklingen og gennemførelsen af uddannelsesmæssige opgaver lokalt, regionalt og nationalt og har som mission at uddanne medarbejdere, som er med i front, når velfærdsopgaver nu og i fremtiden skal løses med fokus på kvalitet og det menneskelige aspekt.

 

Visionen er at SOSU C skal være “Et godt sted at være og et godt sted at lære – i vækst og udvikling”.

I Uddannelseslaboratoriet repræsenterer SOSU C erhvervsuddannelser inden for sundhedsfaglige uddannelser og vil bidrage til uddannelseseksperimenter med udgangspunkt i dette uddannelsesniveau.

 

SOSU C etablerer eget uddannelseslaboratorium.

 

www.sosuc.dk

 

 

UU København, Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ungdommens Uddannelsesvejledning København bidrager i Uddannelseslaboratoriet med viden om og erfaringer med vejledning af unge omkring uddannelsesvalg. UU København bidrager til at udvikle nye måder at arbejde med overgangsvejledning på.

 

www.uu.kk.dk

 

 

Rigshospitalet

Rigshospitalet-Diagnostisk har tre hovedopgaver: Behandling, forskning og uddannelse.

 

Visionen for Rigshospitalet er at være Danmarks internationale hospital. Visionerne for disse tre områder er at tilbyde patienter højt specialiseret behandling på internationalt niveau, være blandt de 10 bedste forskningshospitaler i Europa samt uddanne på højt internationalt niveau.

 

Rigshospitalets grundlæggende værdier danner grundlag for såvel den daglige indsats som for Vision 2020 og de tilhørende strategier:

Specielt i forhold til Uddannelseslaboratoriet bidrager Rigshospitalet med kompetencer, viden og erfaringer inden for disse hovedopgaver med særlig fokus på det kliniske felt. Rigshospitalet er samtidig centralt placeret i nationale og internationale netværk samt indgår i særlige partnerskaber, der kan have særlig betydning for implementeringen af Uddannelseslaboratoriet.

 

www.rigshospitalet.dk

 

 

Center for HR – Region Hovedstaden

Center for HR udbyder grunduddannelse samt efteruddannelse og kompetenceudvikling for uddannelsessøgende og medarbejdere i Region Hovedstaden.

 

Visionen for Center for HR er at tilbyde medarbejdere i regionen; En enklere hverdag, En resultatskabende hverdag og En fremsynet hverdag.

 

Specielt i forhold til Uddannelseslaboratoriet bidrager Center for HR med et tværgående blik på regionens opgaver og deraf afledt behov for kompetenceudvikling, samtidig indgår Center for HR i sparring og dialog med de kliniske områder på regionens hospitaler om udvikling af klinisk undervisning på grunduddannelse og efter og videreuddannelsesniveau.

 

Center for HR er samtidig centralt placeret i nationale og internationale netværk samt indgår i særlige partnerskaber, der kan have særlig betydning for implementeringen af Uddannelseslaboratoriet.

 

www.regionh.dk/centerforhr

 

 

UCC, University College Capital

University College Capital er partner i Uddannelseslaboratoriet. UCC udbyder og udvikler syv mellemlange, videregående uddannelser (professionsbacheloruddannelser) samt efter- og videreuddannelse inden for skole-, institutions- og sundhedsområdet.

 

UCC rummer desuden Center for Undervisnings­midler, som udlåner læremidler og tilbyder faglig, didaktisk vejledning til skoler og gymnasier.
I forhold til Uddannelseslaboratoriet bidrager UCC med udvikling af viden om vejledningens funktion, rammer og vilkår i skiftende kontekster. UCC er samtidig centralt placeret i nationale og internationale netværk samt indgår i særlige partnerskaber, der kan have særlig betydning for implementeringen af Uddannelseslaboratoriet.

 

www.ucc.dk

 

 

NCE, Nationalt Center for erhvervspædagogik, Metropol

Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Metropol er et videncenter, der indsamler, producerer og formidler viden inden for det erhvervspædagogiske felt.

 

I forhold til Uddannelseslaboratoriet bidrager NCE med udvikling af viden om unge og voksne, der er i færd med at gennemføre en erhvervsuddannelse, om pædagogisk-didaktiske aspekter af erhvervsuddannelserne og gennemfører analyse-, dokumentations- og evalueringsopgaver.

 

NCE er samtidig centralt placeret i nationale og internationale netværk og indgår i særlige partnerskaber, der kan have særlig betydning for implementeringen af Uddannelseslaboratoriet.

 

NCE indgår i Uddannelseslaboratoriet med viden og erfaring og er samtidig omfattet af Metropols bidrag til Uddannelseslaboratoriet.

 

www.phmetropol.dk/nce

 

 

CEFU, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet

Som en del af Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi forsker Center for Ungdomsforskning i problemstillinger, der vedrører unges tilgange til uddannelse og karriere, herunder nye mønstre og brydninger blandt unge.

 

I forhold til Uddannelseslaboratoriet bidrager CEFU med viden og kompetence om forskningsmetoder og analyse af uddannelseseksperimenter med et særligt fokus på hvad uddannelseseksperimenterne betyder for elever og studerendes læring, motivation og karriereperspektiver.

 

CEFU er samtidig centralt placeret i nationale og internationale netværk og indgår i særlige partnerskaber, der kan have særlig betydning for spredning og implementering af den viden, der udvikles i forbindelse med  Uddannelseslaboratoriet.

 

www.cefu.dk

 

 

Tænketanken DEA

Som den uafhængige Tænketank DEA er, arbejder DEA med problemstillinger, der fremmer viden om sammenhængen mellem investeringer i uddannelse, forskning og innovation og virksomhedernes konkurrenceevne.

 

I forhold til Uddannelseslaboratoriet bidrager DEA med følgestudium og til ekstern formidling og profilering af Uddannelseslaboratoriet, herunder udarbejdelse og offentliggørelse af artikler, forberedelse af konferencer m.m.

 

DEA er samtidig centralt placeret i nationale og internationale netværk samt indgår i særlige partnerskaber, der kan have særlig betydning for implementeringen af Uddannelseslaboratoriet.

 

www.dea.nu