Praktikkens didaktik – hvordan ser den ud?

27. juni, 2014

I regi af Uddannelseslaboratoriet gennemføres ph.d.-projektet ’Praktikkens didaktik i de erhvervsrettede uddannelser’. Projektet undersøger den didaktiske praksis i vekseluddannelsernes praktik. Her fortæller ph.d.-studerende Jan Bisgaard om projektet.

Tekst: Signe Marie Viborg, Uddannelseslaboratoriet

”I Ph.d.- projektet ’Praktikkens didaktik i de erhvervsrettede uddannelser’ undersøger jeg praktik i forbindelse med vekseluddannelsen i erhvervsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Formålet er dels at undersøge og udvikle ny viden om, hvordan didaktik i praktikforløb er sammensat, og dels at pege på, hvilken didaktisk praksis i vekseluddannelsernes praktik, der bidrager positivt til den studerende/lærlingens trivsel og læring.

 

Følg også ph.d.-projektet her

 

Projektet tager afsæt i forskellige udfordringer, der kan opstå i praktik i vekseluddannelsesforløb. Tidligere undersøgelser viser fx et chokerende frafald i forbindelse med problematiske praktikforløb, så jeg vil gerne undersøge, hvad der sker i det gode praktikforløb. Hvordan kan man lave god praktik og bidrage til, at den studerende/lærlingen trives?

 

Indtil videre har jeg foretaget en kortlægning af, hvorfor vi bruger vekseluddannelsernes praktik. Hvad er de gode argumenter? Og hvad er udfordringerne helt konkret? Det kan fx være en udfordring, når de forskellige parter har forskellige mål for praktikken, når der er manglende sammenhæng mellem skole og praktik, eller når den sociale kemi ikke fungerer.

 

’Lærling’ i en uge

I undersøgelsen besøger jeg otte praktiksteder, hvor jeg indsamler data. Praktiskstederne er knyttet til fire forskellige uddannelser. Hvert sted følger jeg hverdagspraksis for en studerende/lærling i en uge. Jeg slutter mit besøg af med et kvalitativt interview med den jeg følger og den der er ansvarlig for hans eller hendes læring. Ved mine besøg har jeg fokus på samspillet mellem dem, og på hvordan de hver i sær oplever arbejdet med de forskellige arbejdsopgaver i praktikken.

 

Relationsdannelse er vigtig

Igennem hele ugen laver jeg deltagerobservationer, hvor jeg prøver at komme ind på det arbejdsfællesskab, som den studerende/lærlingen er en del af. Det er vigtigt at få en god relation til den jeg følger for at kunne opnå en grundig forståelse for og indsigt i hans eller hendes verden. Derfor har jeg fokus på, hvordan jeg virker – min sprogbrug, mit tøjvalg osv.

 

Det har været rigtigt spændende at følge de studerende/lærlingene, og jeg har været overrasket og glad over, hvor meget jeg bliver inviteret ind – det giver en rigtig god indsigt. Men det har også været udfordrende – fx har det nogen steder været svært, i en travl arbejdsdag, at få mulighed for at stille uddybende spørgsmål undervejs, og nogle steder har de også haft svært ved at afse tid til et interview. Så jeg prøver på at have hele min observations- og interviewguide i hovedet og stille mine spørgsmål så snart der er en lille pause i deres opgaver, for at sikre at jeg kommer i dybden, mens jeg er der.

 

Next stop Australia

Som en del af et ph.d.-forløbet skal man være tilknyttet et udenlandsk forskningsmiljø i mindst to måneder. Derfor er jeg på vej til Australien efter sommerferien. På Griffith University i Brisbane har de et forskningsmiljø, der i mange år har fokuseret på erhvervsuddannelserne og læring i praksis. De er netop nu i gang med et stort projekt, hvor de lige som jeg er optaget af læring i praktik. Jeg glæder mig derfor til at komme ned til deres forskningsgruppe og diskutere mine perspektiver på læring og trivsel i praktik med andre forskere, der er optaget af dette arbejdsområde.

 

Mens jeg er i Australien, håber jeg også at kunne besøge nogle af deres erhvervs- og professionsbacheloruddannelser for at få et indblik i, hvordan deres uddannelser og undervisning er sammensat. Der kunne være, der er noget vi kan lære fra ’Down under’, så det håber jeg at få med hjem.

 

Viden om praksis og lærring i praktikforløb

Ph.d.-projektet bidrager til programmet i Uddannelseslaboratoriet omkring samspil mellem uddannelse og erhverv. Programmet fokuserer bl.a. på, hvordan man kan få praktikdelen og skoledelen til at spille bedre sammen. Ph.d.-projektet bidrager til programmet gennem uddybede viden om praksis og læring i praktikforløb.

 

Uddannelseslaboratoriet er et godt sted at være ph.d.-studerende, bl.a. fordi jeg gennem projekets partnerskab får nem adgang til praktikområdet og kan samarbejde med personer med bred indsigt i praktik – fx praktikpladskoordinatorer. Desuden får jeg mulighed for at inddrage den viden og de erfaringer, der opstår igennem eksperimenter i Uddannelseslaboratoriet.

 

Anvendelsesperspektiver

Min intention er at bidrage til en forståelse af, hvad der er praktikkens didaktik. Ved at tage lærlingen eller den studerendes perspektiv, kan jeg synliggøre oplevelser af didaktikken, som han eller hun ikke nødvendigvis selv er bevidst om. Denne viden og forståelse kan anvendes af fx vejledere til at forstå kompleksiteten i den enkelte situation, og dermed agere på et mere nuanceret grundlag i arbejdet med at bidrage til trivsel og læring. Med projektet vil jeg også gerne lægge op til diskussion af vekseluddannelsernes praktik. Hvilken kvalitet kan lærlinge og studerende fx. forvente af et praktikforløb, og hvad kan uddannelsessystemet tillade sig at stille af krav til praktikstederne, der jo også inkluderer private virksomheder?

 

Ph.d.-projektet udkommer som en afhandling, der sætter fokus på de ni forskellige fokusområder med 27 uddybende fokuspunkter, som jeg har kortlagt indtil videre i min undersøgelse af praktikkens didaktik. Intentionen er at komme med anbefalinger til, hvad der bidrager positivt til de studerendes eller lærlingenes trivsel og læring inden for hver af disse fokuspunkter og fokusområder.”

 

 

Fakta om projektet

Ph.d.-projektet gennemføres som en del af Region Hovedstadens projekt Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium, der støttes af Den Europæiske Socialfond og Region Hovedstaden, i samarbejde med projektets partnere samt Teknisk Erhvervsskole Center, Professionshøjskolen Metropol og Aarhus Universitet – Institut for undervisning og pædagogik.

 

Ph.d.-projektet begyndte i foråret 2013 og forventes afsluttet i foråret 2016.