Partner i Uddannelseslaboratoriet: SOSU C

2. april, 2013

I gennem de næste måneder kan du i Uddannelseslaboratoriets nyhedsbrev læse interviews med projektets mange forskellige partnere. I denne omgang er det Social- og Sundhedsuddannelses Centret, hvor direktør Elsebeth Melgaard og lokal koordinator Ulla Pilehøj har sat sig sammen til en snak om SOSU C’s deltagelse i Uddannelseslaboratoriet.

Tekst: Ulla Pilehøj og Elsebeth Melgaard, SOSU C

Ulla PilehøjDet giver mening at lave udvikling på kanten af boksen

SOSU C gik med i Uddannelseslaboratoriet, fordi vi så en fantastisk mulighed for at deltage i et nytænkende, ambitiøs og innovativt projekt. SOSU C er ambitiøs og på mange punkter også nytænkende. Det vil vi gerne fortsætte med at være. Men vi vil og skal gøre det sideløbende med, at vi løser vores uddannelsesopgaver. I Uddannelseslaboratoriet så vi en mulighed for at kombinere de gode ideer og vores store vilje til ikke at tænke ud af boksen – som man ofte taler om – men til at tænke på kanten af boksen. På kanten af boksen –  fordi det er vigtigt hele tiden at sætte innovation og udvikling ind i en sammenhæng”, siger Elsebeth Melgaard.

 

Det er også attraktivt, at indgå i et projekt, hvor vi som uddannelsesinstitutioner er forankret i ét fælles nærmiljø, en fælles geografisk virkelighed. Vi tror på en synergieffekt af at tænke udvikling af uddannelser og læring inden for det storkøbenhavnske område, Region Hovedstaden; det er en uddannelsesmæssig markør som har betydning i valg, muligheder, mobilitet og fordringer.

 

SOSU C Logo

 

En større organisatorisk sammenhæng

I opstarten af Uddannelseslaboratoriet tænkte vi, at vores deltagelse i projektet primært var i forhold til at løse vores kerneopgave og at løse dette uddannelsesopdrag med nye former for samarbejde med vores elever/kursister og vores samarbejdspartnere i praksis og i erhvervet. I takt med projektets etablering, tænker vi nu også laboratoriet i en større organisatorisk sammenhæng: udover at tænke laboratoriet og dets resultater udad, ud mod vores uddannelser og omverden, er vi blevet bedre til at tænke det indad i vores egen organisation.

 

Program 3 – Den eksperimenterende organisation – giver god mening i denne sammenhæng, med sin brede og moderne forståelse af organisation og ledelse. SOSU C er en organisation med øje for udfordringer som de, der er beskrevet i Uddannelseslaboratoriets baseline-studie, og som løbende igennem tiden har arbejdet med disse i SOSU C’s strategi og udviklingsplan.

 

Velfærdsuddannelser i tråd med tiden

I Uddannelseslaboratoriet byder SOSU C ind med sit særlige velfærdsområde. Vi uddanner pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Desuden udbyder vi portøruddannelsen og AMU-kurser, og vi har selvfølgelig også vores forskellige grundforløb, der fører ind på erhvervsuddannelserne.

 

Velfærdsområdet er meningsfuldt i en samfundsmæssig sammenhæng. SOSU C skal være med til at sørge for at region og kommuner har et tilstrækkeligt antal medarbejdere med tidssvarende kvalifikationer og kompetencer som matcher de behov, der er i øjeblikket, men også i fremtiden. Vores uddannelser er ét af flere ‘midler’ til at regionen og kommunerne kan løse fremtidens velfærdsopgaver.

 

Der er mange muligheder på SOSU C for Uddannelseslaboratoriet og eksperimenterne, qua at det er en relativ stor skole med relativt få hovedforløb og med opstart flere gange om året. Det giver gode muligheder for at lave komparative evalueringer i vores eksperimenter, ligesom der er gode mulighed for at lave kaskade-eksperimenter. Muligheder som vi håber og tror vi vil benytte os af.

 

Meningsfuldt at deltage i eksperimenter

Konkret deltager SOSU C i alle fem programmer i Uddannelseslaboratoriet. Vores tilgang er, at de medarbejdere der deltager i eksperimenter, udviklingsgrupper og programgrupper oplever det som meningsfuldt at bidrage og deltage i arbejdet. I den sammenhæng er det godt at opleve såvel de enkelte medarbejderes som hele organisationens dedikation. Samtidig lader vi os inspirere af projektets tilgang til, at vi måske fremadrettet skal tænke i ‘færre og mere’ – altså at vi, for at lykkes bedst muligt med uddannelseslaboratoriet, skal tænke i, at de medarbejdere der får kontakt til laboratoriet, får en bredere og dybere kontakt og viden.

 

Praksisnærhed er ‘det nye sort’

Tilpas med forstyrrelser i SOSU C’s nærmeste udviklingszone, og dermed en forandret og kvalitetssikret ny praksis på baggrund af ny viden. Det er hvad vi håber at få ud af vores partnerskab i Uddannelseslaboratoriet. Eller sagt på en anden måde: flere og mere veluddannede velfærdsmedarbejdere, der i større udstrækning fastholdes i deres erhvervsuddannelse og i større udstrækning senere hen vælger at læse videre.

 

På nuværende tidspunkt kan vi allerede se tre positive tegn på resultater af vores deltagelse som partner: fokus på praksisnærhed, strategiske valg og den eksperimenterende tankegang.Sideløbende med deltagelse i Uddannelseslaboratoriet har SOSU C på et af sine hovedforløb været underlagt en revision, der har stor opmærksomhed på mere praksisnær læring og undervisning. Erhvervet skal fremstå tydeligere på uddannelserne, og de personlige kompetencer skal ses som en naturlig del af de erhvervsfaglige kompetencer ikke som noget alment dannet, løsrevet fra faget.

 

Denne udfordring med at gøre læring og uddannelser mere praksisnære, oplever vi, at Uddannelseslaboratoriet kan hjælpe os med at adressere via eksperimenter, programgrupper, partnerskab med videnscentre og kompetenceudviklingsforløb. Så allerede nu oplever vi på SOSU C os støttet og udfordret på vores opfattelser og praktisering af praksisnærhed i vores læringsmiljø. En udfordring vi desuden også har søgt at imødekomme ved etablering af nye læringsfaciliteter i form at et Learning Lab på vores afdeling i Herlev.

 

Eksperiment-tankegangen er kommet for at blive

Et andet outcome af vores deltagelse som partner indtil videre er kompetence og vilje til at træffe strategiske valg. De udfordringer, vi går efter at løse, er så komplekse, at vi i første omgang må ud og søge viden om disse, og efterfølgende skal der træffes beslutninger om, hvad der skal arbejdes videre med, og dermed også hvad der i denne omgang ikke skal eksperimenteres med. Det gør også evalueringerne mere målrettet på eksperimenterne. Dermed øges muligheden for at danne ny viden om vores fælles udfordringer.

 

Endelig vil vi fremhæve den eksperimenterende tilgang. En nytænkende metoder, der har udfordret vores organisation, men som helt klart vil være ét af de resultater vi står tilbage med, når Uddannelseslaboratoriet som projekt er afsluttet. En metode vi bruger og kan bruge i nye sammenhænge, når vi efterfølgende går ind i nye spændende projekter. Metoden går fint i tråd med metoden ‘Indsatsteori’, som vi også har ladet os inspirere af på SOSU C i forbindelse med vores udviklingsarbejde.

 

Partnerskab sikrer viden, kvalitet og forankring

Med en bred kreds af partnere sikrer Uddannelseslaboratoriet sit de rette ideer og vidne til at skabe kvalitet i sine uddannelseseksperimenter. Projektet sikrer også, at ny viden og nye eksperimenterende metoder forankres hele vejen rundt i uddannelsessystemet.

 

Partnerne i Uddannelseslaboratoriet:

TEC, Teknisk Erhvervsskole Center

Professionshøjskolen Metropol

KEA, Københavns Erhvervsakademi

DTU, Danmarks Tekniske Universitet

CPH WEST, Uddannelsescenter København Vest

SOSU C, Social og Sundheds Centret

UU København, Ungdommens Uddannelsesvejledning København

NCE, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Metropol

CEFU, Center for Ungdomsforskning, Aarhus Universitet

UCC, University College Capital, Program for Vejledning og Voksenpædagogik

Tænketanken DEA

HRU, HR og Uddannelse, Region Hovedstaden

Rigshospitalet